Představení lektorského týmu

Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS.

Medailonek

Terapeutka v oboru Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)
Předsedkyně a lektoka Svítání, z.s. (2022-dosud)
Prezidentka HETI - Federation of Horses in Education and Therapy International (2024-dosud)
Členka představenstva HETI - Federation of Horses in Education and Therapy International (2021-dosud)
Zakladatelka a koordinátorka EEATN - European Equine Assisted Therapy Network (2019-dosud)
Registrovaná fyzioterapeutka v ČR a Velké Británii

Hlavní fyzioterapeutka a lektorka Svítání, z.s. (2000-2017)
Předsedkyně České hiporehabilitační společnosti, z.s. - ČHS (2013-2021)
Koordinátorka a spolurealizátorka kurzů ČHS (2019-2022)
Zakladatelka a vedoucí fyzioterapeutického zdravotnického zařízení Studnice zdraví (2015-2020)

Vzdělání:
ČZU Praha - zootechnik
MILLS, s.r.o. - diplomovaný fyzioterapeut

Kurzy, výcviky, semináře:
Kurzy Hipoterapie v ČR a USA
Konference, workshopy a kongresy v ČR a Evropě
Kraniosakrální terapie
Vojtova metoda
Synergická reflexní terapie
Kineziotaping

Lektorské zkušenosti:
Kurzy HTFE a HTFE v rané péči pod ČHS pro české a zahraniční účastníky
Vedení projektů ERASMUS+
Kurzy pro rodiče v handlingu kojenců
Aktivní účast na konferencích a kongresech
Přednášky pro odbornou i laickou veřejnost a na univerzitách
Oponování diplomových a doktorandských prací

Konference a kongresy:
Pravidelná aktivní účast na mezinárodních hiporehabilitačních konferencích a kongresech

Organizační zkušenosti:
Realizace programu hipoterapie včetně vytvoření certifikovaného kurzu v rehabilitační nemocnici v Rijádu, Saudská Arábie (2004-2009) 
Hlavní organizátorka hybridní Evropské konference o hiporehabilitaci v Praze (2021)
Organizace a koordinace velkého počtu akcí, kurzů, workshopů ve Svítání a ČHS
Koordinace 2 projektů ERASMUS+

Publikace:
Kniha Hippotherapy (2018)
Kniha Therapy horse certification system (2018)
Spolupráce na knize Zooterapie v kostce (2020)
Seriál Léčba koňmi (2009-2010)
Kniha Historie hiporehabilitace a ČHS (2021)
Iniciátorka a spoluautorka metodik a standardů ČHS
Spoluautorka publikace Zooterapie v kostce, Bicková, J. - Minimum pro terapeutické a edukativní aktivity za pomoci zvířete. Portál 2020. ISBN 978-80-262-1585-1 (2020)

Komunikace v cizím jazyce:
Angličtina a francouzština

Alena Fritscherová

Lektorka Svítání, z.s.
Zakladatelka spolku Ryzáček, z.s.
Předsedkyně spolku Ryzáček, z.s. (2006-2012)
Ošetřovatelka koní v USA (1998-1999)
Hlavní cvičitel hiporehabilitačních koní ve spolku Ryzáček, z.s. (2006-2021)
Lektorka kurzů ČHS (2021- dosud)
Členka komise pro zkoušky koní v hiporehabilitaci (2014-dosud)

Vzdělání:
Střední odborné učiliště s maturitou
Rekvalifikační kurz Lektor
Osvědčení Cvičitel jezdectví
Osvědčení Cvičitel jezdectví handicapovaných
Manažerské minimum

Kurzy, výcviky, semináře:
Vodič koní při hiporehabilitaci
Hiporehabilitace – jak připravit koně
Hiporehabilitace – fyzioterapie s využitím koně
Profesionalita regionálních NNO
Řízení projektového cyklu
Práce s problémovým dítětem
Respektovat a být respektován

Lektorské zkušenosti:
Kurzy výcviku koní v hiporehabilitaci v ČR
Kurz Asistent v hiporehabilitaci
Workshopy pro laickou i odbornou veřejnost
Přednášky a webináře pro laickou veřejnost

Organizační zkušenosti:
Zakladatelka spolku Ryzáček
Vedoucí provozu spolku Ryzáček (2006-2018)

Publikace:
Spolupráce na publikaci Hipoterapie metodika (Ryzáček, 2013)
Spolupráce na publikaci Aktivity s využitím koní metodika (Ryzáček, 2013)

Mgr. Veronika Piačková

Lektorka Svítání, z.s.
Instruktorka v oboru Hiporehabiliatce v pedagogické a sociální praxi (HPSP)
Cvičitelka parajezdectví (2006 – dosud)
Členka představenstva a metodička ČHS (2015 – 2021)
Lektorka kurzů ČHS (2014 – 2021)
Projektová manažerka v neziskovém sektoru, fundraising, PR (2006 – 2021)
Vedoucí pracovník ve veřejné a státní správě v oblasti zdravotnictví (2014 – 2020)

Vzdělání:
Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, obor Ochrana veřejného zdraví
Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, obor Léčebné pedagogické a psychologické ježdění na koni
Vzdělávací institut Středočeského kraje, vzdělávací program Studium pedagogiky
EDUCO CENTRUM s. r. o.: Výcvik mediace

Kurzy:
Jezdecká licence ČJF
Cvičitelská licence ČJF
Odborné semináře v oblasti HPSP (dříve AVK, LPPJ)
Semináře přirozené komunikace s koňmi
Zvláštní odborná způsobilost – obecná a zvláštní část pro správní činnost ve zdravotnictví
Kurzy v oblasti zdravotnictví a veřejné správy

Lektorské zkušenosti:
Od roku 2014 do 2021 lektorování a spolupráce na tvorbě kurzů pro ČHS
Přednášky a praktické ukázky pro studenty kurzů ČHS, vedení stáží a praxí pro studenty kurzů ČHS, přednášky pro studenty UPOL
Přednášky v rámci programu ERASMUS+
Aktivní účast na konferencích a workshopech pořádaných ČHS

Organizační schopnosti získané dosavadním vedením týmů:
- stanovuji priority úkolů, efektivně plánuji a využívám svůj pracovní čas
- postupuji podle připraveného akčního plánu, využívám strategické plánování
- překonávám překážky při plnění stanoveného cíle i při měnících se podmínkách
- řeším samostatně úkoly v rámci svých kompetencí
- identifikuji a analyzuji problémy, předvídám rizika vzniku problému
- nacházím různá (alternativní) řešení problémů
- rozlišuji podstatné a nepodstatné informace a činím logická rozhodnutí
- zaměřuji se na cíl, správně formuluji otázky a používám pádné argumenty

Jana Krejčová

Lektorka Svítání, z.s.
Terapeutka v oboru Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP)
Předsedkyně Ryzáček, z.s. (2019-dosud)
Členka představenstva České hiporehabilitační společnosti (2021-2023)
Koordinátorka sekce Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (2021-2023)
Hlavní psychoterapeutka Ryzáček, z.s. (2016 - dosud)

Vzdělání:
Střední zdravotnická škola, obor všeobecná sestra
5ti letý výcvik v psychoanalytické psychoterapii
2 letý  psychoterapeutický výcvik – ovlivňování poruch chování se zaměřením na abúzus návykových látek

Kurzy, výcviky, semináře:
Kurz psychoterapie pomocí koní ČHS
Seminář Arteterapie
Seminář Neverbální komunikace 
Seminář Skupinová psychoterapie
Seminář Krizová intervence
Seminář Muzikoterapie

Lektorské zkušenosti:
projekty Erasmus+
kurzy ČHS - Asistent v hiporehabilitaci a Kurz Hipoterapie v psychologii a psychoterapii

Organizační zkušenosti:
Vedoucí provozu spolku Ryzáček, z.s. (2019-dosud)

Komunikace z cizím jazyce:
Angličtina

Ing. et Bc. Vladimíra „Vanda“ Casková

Lektorka Svítání, z.s.
Terapeutka v oboru Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)
Předsedkyně Epona z.s. (1991- dosud)
Členka představenstva České hiporehabilitační společnosti, vedoucí sekce Vzdělávání (1991- dosud)
Vedoucí a lektorka vzdělávacích programů Hiporehabilitace – hipoterapie pod NCO NZO, později pod ČHS (1994 – dosud)
Lektorka a vedoucí specializačního kurzu Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi ČHS (dříve Aktivity s využitím koní) pro pedagogy, psychology a psychoterapeuty, sociální pracovníky (2005 – dosud)
Externí vyučující, Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta, Speciální zootechnika – Chov koní: předměty Chov koní specializace, Etologie, Hiporehabilitace (2009 – dosud)
Předsedkyně a vedoucí terapeut spolku Epona, z.s. (1999 – dosud)
Registrovaná fyzioterapeutka - ambulantní soukromá praxe Brno – fyzioterapie, cvičení jogy, lektorská činnost (2005 – dosud)

Vzdělání:
Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci – obor Fyzioterapie, ukončeno státní zkouškou a získán titul Bc - 1998
Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, obor Speciální zootechnika, specializace Chov koní a agroturistika – ukončeno státní zkouškou a získán titul Ing. - 2009
Rekvalifikační vzdělávací kurz Management pod NROS - 2018

Kurzy, výcviky, semináře:
Kurz Hipoterapie, NCO NZO Brno - 1994
Postgraduální vzdělávání PSS - specializace v oboru LTV - 1994
Cvičitelka jezdectví České jezdecké federace - 1985
Rozhodčí České jezdecké federace – 1986
Cvičitelka jezdectví handicapovaných IPEC - 1996
Národní klasifikátorka handicapu ježdění handicapovaných FEI - 1998
Lonžérské zkoušky ČJF - 2013
Kurz manuální terapie a myofasciální techniky - 1995
Kurz Léčba některých druhů funkční ženské sterility dle Mojžíšové - 1996
Cvičitel jogy II. třídy – 20013
Kurzy Hipoterapie a HPSP v ČR
Konference, workshopy a kongresy

Lektorské zkušenosti:
Kurzy HTFE a HPSP pod ČHS
Projekty ERASMUS+
Aktivní účast na konferencích a kongresech
Přednášky pro odbornou i laickou veřejnost a na univerzitách
Oponování diplomových a doktorandských prací

Organizační zkušenosti:
Spoluzakladatelka České hiporehabilitační společnosti, z.s.
Zakladatelka spolku EPONA z.s. (1999 – dosud)
Realizace vzdělávacího programu pro HTFE včetně vytvoření certifikovaného kurzu
Realizace vzdělávacího programu pro HPSP
Realizace vzdělávacího programu pro HTP
Organizátorka konferencí ČHS o hiporehabilitaci v Brně
Organizace a koordinace velkého počtu akcí, kurzů, workshopů v ČHS
Zpracování a koordinace 2 projektů ERASMUS+

Publikace:
Spoluautorka odborných skript Hiporehabilitace, Nadace OF, 1995.
Spoluautorka odborných výukových skript Hiporehabilitace - Jiskrová, I., Casková, V., Dvořáková, T. - Hiporehabilitace, Mendelova univerzita Brno, 2012. ISBN 978-80-7375-635-2. (2012)
Autorka Řádu ochrany zvířat při veřejných vystoupeních koní organizovaných Českou hiporehabilitační společností (2009).
Autorka systému Specializačních zkoušek pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace (2009).
Kniha Therapy horse certification system (2018)
Spoluautorka klasifikačního systému pro cvičence paravoltiže ČJF (2019)
Spoluautorka publikace Zooterapie v kostce, Bicková, J. - Minimum pro terapeutické a edukativní aktivity za pomoci zvířete. Portál 2020. ISBN 978-80-262-1585-1 (2020)